21. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paeon Laboratories Nederland (NL). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de Nederlandse internetsite van Paeon Laboratories NL (hierna aangeduid als Paeon Laboratories) (http://www.biozantium.nl).
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Paeon Laboratories behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Paeon Laboratories erkend.
1.4 Paeon Laboratories garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Verzending van de bestellingen in de webshop gaat altijd met PostNL 
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Paeon Laboratories bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.4 Aan de leveringsplicht van Paeon Laboratories zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Paeon Laboratories geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis of bedrijfspand strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien leveranciers van ingredienten tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Paeon Laboratories heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk (per email) melding te maken bij Paeon Laboratories. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Paeon Laboratories er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
a. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
b. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Website gebruik, gegevensbeheer en data
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Paeon Laboratories, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Paeon Laboratories. Paeon Laboratories houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Paeon Laboratories respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens (onze webshop maakt gebruik van SSL encryption om uw privacy te garanderen).
5.3 Paeon Laboratories maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Alle informatie, ontwerpen, tekeningen en andere specificaties op de website zijn het exclusieve eigendom van Paeon Laboratories. Het kopiëren, verzenden of re-transmissie van dit materiaal vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Paeon Laboratories.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Paeon Laboratories staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Paeon Laboratories deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Paeon Laboratories. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Paeon Laboratories gegrond worden bevonden, zal Paeon Laboratories naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Paeon Laboratories en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Paeon Laboratories voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Paeon Laboratories is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de afnemer jegens Paeon Laboratories in gebreke is;
b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Paeon Laboratories en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Paeon Laboratories zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Paeon Laboratories slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Paeon Laboratories gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Paeon Laboratories kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Paeon Laboratories en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Paeon Laboratories op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Paeon Laboratories behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Paeon Laboratories gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Paeon Laboratories is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Paeon Laboratories behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Paeon Laboratories gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Paeon Laboratories bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Paeon Laboratories is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover het wettelijk is toegestaan, zal noch Paeon Laboratories, noch een van haar bestuurders, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van / of de onmogelijkheid tot gebruik van, de materialen, producten en / of faciliteiten of diensten die via deze website aangeboden aan clienten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, verlies van gegevens, inkomen, winst of potentiele inkomsten, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden; zelfs als Paeon Laboratories op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade, of een dergelijk verlies of schade redelijkerwijs konden worden voorzien.
11.3 Let op: Alle informatie op onze website(s) is uitsluitend bedoeld voor algemene kennis en is geen vervanging voor medisch advies of behandeling voor een specifieke medische aandoening. Raadpleeg uw arts als u vragen of opmerkingen heeft over uw gezondheid.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Paeon Laboratories aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Paeon Laboratories zolang de afnemer de vorderingen van Paeon Laboratories uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Paeon Laboratories wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Paeon Laboratories geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Paeon Laboratories of een door Paeon Laboratories aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Paeon Laboratories haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Paeon Laboratories zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Paeon Laboratories.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Deze website wordt beheerd door Paeon Laboratories in Nederland. Paeon Laboratories geeft geen garanties dat materialen, producten en / of faciliteiten of diensten die via deze website aangeboden worden geschikt of geschikt zijn voor gebruik in andere dan in Europese landen, of dat zij voldoen aan alle wettelijke of reglementaire vereisten van die andere landen . Deze website bezoeken, doet u op eigen risico en op eigen initiatief en u bent dan ook verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, (voor zover eventuele lokale wetten van toepassing zijn). Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Paeon Laboratories en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s Hertogenbosch kennis, tenzij Paeon Laboratories er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Diversen
14.1 Beëindiging – Wij behouden ons het recht voor de website zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, en de website te beëindigen met of zonder reden te allen tijde en met onmiddellijke ingang. Daarnaast hebben wij, de discretionaire bevoegdheid, om uw account te beëindigen wegens schending van de letter of de geest van deze algemene voorwaarden.